Ukoliko želite postati član udruge - CeliVita - Život s celijakijom kontaktirajte nas putem e-mail adrese: zivotscelijakijom@gmail.com

Na Vaš zahtjev ćemo Vam putem pošte ili elektorničke pošte poslati upute za učlanjenje, a godišnja članarina u Udruzi iznosi 150 kuna.

Sve prava i obaveze članova Udruge opisana su Statutom:

X. ČLANSTVO

 

Članak 17.

 

Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta i druge opće akte Udruge.

Član Udruge može postati i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti i maloljetna osoba, čije interese pred tijelima Udruge zastupa zakonski zastupnik.

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe, a članstvo u Udruzi ostvaruje se putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

 

Članak 18.

 

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i može biti redovno, podupiruće i počasno.

Članu Udruge izdaje se iskaznica, čiji oblik i sadržaj propisuje Upravni odbor.

 

REDOVNI ČLANOVI

 

Članak 19.

 

Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja Upravnom odboru podnese zahtjev za prijem u redovno članstvo Udruge u obliku pristupnice, kojom se obvezuje na plaćanje članarine, sudjelovanje u radu Udruge, poštivanje odredbi njezina Statuta,drugih akata i odluka tijela Udruge.

Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu za tekuću godinu u iznosu koji utvrdi Skupština, sudjeluju u radu Udruge, imaju pravo glasa na Skupštini, te birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.

Pristupnica iz stavka 1. ovog članka podnosi se u elektroničkom ili drugom odgovarajućem obliku.

Redovnim članom Udruge postaje se po suglasnosti Upravnog odbora o prijemu redovnog člana, nakon dostave dokaza o plaćanju članarine za godinu u kojoj je podnesena pristupnica za članstvo.

Redovni član upisuje se u registar članova u roku 30 dana od dana suglasnosti Upravnog odbora o prijemu redovnog člana.

Upravni odbor može u roku 30 dana od dana primitka pristupnice za primanje u članstvo odbiti upis redovnog člana ukoliko procijeni da bi učlanjenje bilo štetno interesima Udruge, pri čemu je Udruga iznos uplaćen na ime članarine dužna vratiti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odbijanju.

Odluka Upravnog odbora iz stavka 5. ovog članka konačna je i o njoj se obavještava osobu čiji je zahtjev za redovno članstvo odbijen.

Upravni odbor može pravilnikom pobliže propisati kriterije i postupak izbora novih redovnih članova, te kriterije po kojima bi se učlanjivanje moglo smatrati štetnim.

Redovni član može u svakom trenutku podnijeti pisani zahtjev Upravnom odboru za promjenom statusa članstva tj. za prijem u podupiruće članstvo.

 

PODUPIRUĆI ČLANOVI

 

Članak 20.

 

Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja Upravnom odboru podnese zahtjev za prijem u podupiruće članstvo Udruge u obliku pristupnice, kojom se obvezuje na plaćanje članarine, poštivanje odredbi njezina Statuta, drugih akata i odluka tijela Udruge.

Podupirući članovi plaćaju godišnju članarinu za tekuću godinu u iznosu koji utvrdi Skupština, nemaju pravo glasa na Skupštini niti mogu birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom, ali žele materijalno ili na drugi način doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruge.

Pristupnica iz stavka 1. ovog članka podnosi se u elektroničkom ili drugom odgovarajućem obliku.

Podupirućim članom Udruge postaje se po suglasnosti Upravnog odbora o prijemu podupirućeg člana, nakon dostave dokaza o plaćanju članarine za godinu u kojoj je podnesena pristupnica za članstvo.

Podupirući član upisuje se u registar članova u roku 30 dana od dana suglasnosti Upravnog odbora o prijemu podupirućeg člana.

Upravni odbor može u roku 30 dana od dana primitka pristupnice za primanje u članstvo odbiti upis podupirućeg člana ukoliko procijeni da bi učlanjenje bilo štetno interesima Udruge pri čemu je Udruga iznos uplaćen na ime članarine dužna vratiti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odbijanju.

Odluka Upravnog odbora iz stavka 5. ovog članka konačna je i o njoj se obavještava osobu čiji je zahtjev za podupiruće članstvo odbijen.

Upravni odbor može pravilnikom pobliže propisati postupak učlanjivanja novih podupirućih članova te kriterije po kojima bi se učlanjivanje moglo smatrati štetnim.

Podupirući član može u svakom trenutku podnijeti pisani zahtjev Upravnom odboru za promjenom statusa članstva tj. za prijem u redovno članstvo.

 

 

POČASNI ČLANOVI

 

Članak 21.

 

Počasnog člana Udruge, na prijedlog Upravnog odbora, imenuje Skupština.

Počasnim članom može postati svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva, te razvoju i afirmaciji Udruge.

Počasni član nema pravo glasa na Skupštini, ne može birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom, niti je u obvezi plaćati članarinu.

 

Članak 22.

 

Udruga vodi registar članova.

Registar članova vodi se elektronički i obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, odnosno naziv člana, OIB, datum rođenja, datum pristupanja Udruzi, kategoriju članstva, te datumu prestanka članstva.

Registar članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Registar članova vodi Tajnica Udruge.

 

Članak 23.

 

Članovi Udruge imaju pravo:

- sudjelovati u aktivnostima Udruge,

- biti informirani o radu Udruge i njezinih tijela,

- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom (samo redovni članovi),

- aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge i pridonositi provedbi njezinih djelatnosti,

- davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,

- koristiti se imenom Udruge u vlastitim projektima koji su u skladu s djelatnošću Udruge, uz znanje i pismeno odobrenje Upravnog odbor.

 

Članovi Udruge imaju dužnost:

- poštovati odluke tijela Udruge,

- poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge,

- redovito plaćati godišnju članarinu (samo redovni i podupirući članovi),

- izvršavati preuzete obveze,

- čuvati i podizati ugled Udruge.

 

Članak 24.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

- pisanom izjavom o istupanju iz članstva,

- brisanjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,

- isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta,

- smrću člana Udruge,

- prestankom djelovanja Udruge.

 

Članak 25.

 

Odluku o prestanku članstva temeljem pisane izjave o istupanju iz članstva Udruge donosi Upravni odbor Udruge.

Član se briše iz Registra članova, bez posebne odluke, ukoliko do 31. prosinca ne plati članarinu za tekuću godinu.

 

Članak 26.

 

Članovi Udruge preuzimaju prava i dužnosti koje proizlaze iz Statuta i drugih akata Udruge, te zakona i ostalih pravnih propisa.

 

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu sljedećih članskih prava i dužnosti:

- kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,

- nepoštivanje odredaba Statuta i drugih akata Udruge,

- nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,

- neizvršavanje preuzetih obveza,

- nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,

- nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge,

- narušavanje ugleda Udruge.

 

Članak 27.

 

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti Upravni odbor i/ili bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor Udruge.

 

Članak 28.

 

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih prava i dužnosti, težina povrede i štete nastale za Udrugu.

 

Članak 29.

 

Za utvrđenu povredu članskih prava i dužnosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

1. opomena, ili

2. isključenje iz Udruge.

Odluka o stegovnoj mjeri mora biti obrazložena.

 

Članak 30.

 

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku 30 dana od dana primitka odluke Upravnog odbora podnijeti prigovor Skupštini. Prigovor se rješava na prvoj redovnoj Skupštini. Do donošenja odluke Skupštine na snazi je odluka Upravnog odbora.

Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

Članak 31.

 

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor ili Skupštinu na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pisane pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor dužan je odgovoriti pisano u roku 30 dana od primitka istih.